MENU

入学申請書類一覧表

| 米子国際ビジネスカレッジ

入学申請書類一覧表 List of necessary documents | Danh sách các tài liệu cần thiết | आवश्यक कागजातहरूको सूची

学生の必要な書類
1

入学願書

①必ず入学希望者本人がサインしてください。
②氏名は必ず英字で旅券の順番通りに記載してください。

2

履歴書

①必ず入学希望者本人がサインしてください。
②氏名は必ずアルファベット(英語表記)を記入してください。

3

旅券(有り)

①記入のあるすべてのページの写しを提出してください。
②ネパール国籍の方は必ず提出してください。

4

身分証明書

①公認がある身分証明書の写しを提出してください。
②ベトナム国籍の方は旅券があっても、必ず提出してください。

5 志願理由書

①必ず入学希望者本人がサインしてください。
②日本語を学ぶ理由及び日本語教育機関卒業後の進路について記載したものを提出してください。
③最終学歴卒業後5年以上経過している場合は、日本語の学ぶ目的、日本語教育機関卒業後の進路等を詳しく記載したものを提出してください。

6 日本語学習
証明書

①日本語教育機関の名義、住所、連絡先、具体的な学習期間、週あたりの学習時間、現在までの既習時間が明記されたものを提出してください。

7 証明写真

①縦4cmx横3cm 10枚
②無帽で正面を向いたものであること、背景(影を含む)がないこと、鮮明であること、申請前3か月以内に撮影されたものであること。

8

高等学校の卒業証書及び成績証明書

中国や台湾等は写しで良いですが、ベトナム及びネパール留学生の場合は、公認がある写し及び原本を提出してください。

9 最終学歴の卒業証書及び成績証明書

中国や台湾等は写しで良いですが、ベトナム及びネパール留学生の場合は、公認がある写し及び原本を提出してください。

10

小学校入学が5歳以下及び8歳以上の場合は、説明書を提出してください。

11

最終学歴卒業後、本校に入学を希望するまでに1年以上空白期間がある場合は、説明書を提出してください。

12

①在学中・在職中のとき、日本語学校に通っている場合は、説明書を提出してください。
②在学証明書・在職証明書(在職期間、職務内容)を提出してください。

13

戸籍謄本及び身分証明書の写し(中国学生の場合は、公証書を提出してください。)
出生証明書を出してください。

14

納税証明書または年間所得証明書(学費・生活費の自己負担の場合)

15

本人名義の預金残高証明書(海外送金可能の銀行)

 

Necessary documents
1

Admission Application

(Designated Form)

①Must be signed by the applicant
②The name would be filled out based on the application passport

2

Resume (Designated Form)

①Must be signed by the applicant
②Have to fill out the name of applicant by alphabet letter.

3

Passport (If have)

①Have to provide all of copy file which was mentioned the personal information
②Nepali have to submit the passport

4

ID card

①Have to provide the copy of ID card
②Regarding Vietnamese, although have the passport but still have to submit the ID card

5 Reason for studying Japanese and plans after graduation (Designated Form)

①Must be signed by the applicant
②Letter of Reason of studying Japanese or plans after graduation have to be submitted
③In the case, the application have been graduated the latest school over 5 years, the letter of Reason of studying Japanese or plans after graduation have to made clearly.

6 Certification of Japanese Language Study

①The certification has to be mentioned all of information such as: name of Japanese center, address, contact information, learning hours/week and at the present how many hours have been finished…

7 Pictures

①Photographs of the applicant (4.0cm x 3.0cm)  10 sheets
②The photographs must have been taken within 3 months of apply and they must be clear with a plain background. The applicant should be facing front and should not be wearing a cap or hat. Applicant`s name and nationality must be written on the back of each photo.

8

Certificate of graduation from High School or Academic Transcript

Chinese and Taiwan is not need to submit the Character / Transfer Certificate.

In the case Vietnamese, Nepali have to submit this Character / Transfer Certificate (Copy file was certified public accountants )

9 Certificate of final academic background and Academic Transcript

Chinese and Taiwan is not need to submit the Certificate of final academic background

In the case Vietnamese, Nepali have to submit this Certificate of final academic background (Copy file was certified public accountants )

10

In the case, the applicant enters elementary school under age grade 5 years or over age grade 8 years, the applicant must be submitted the reason letter.

11

In the case, the blank period is over 1 year after graduated the latest school, have to submit the letter will be explained specifically the reason and details.

12

①In the case the applicant goes to High School or university and Japanese language at the same time, have to submit the proof which is shown that how the applicant controls their academic daily routine.
②Certificate of enrollment, Certificate of Employment (tenure of office, job duties) have to be submitted.

13

Certificate of the Family Register or ID card (In the case, the applicant is Chinese, please submit the notarial deed

Birth certificate will be submitted

14

In the case the applicant self-bear school expenses and the cost of living, please submit the Certificate of income tax paid or Certificate of Annual Income

15

The applicant of banking information should be informed, Also, need to submit the Bank of Balance (Please provide the account at bank where can transfer the money oversea)

Hồ sơ cần thiết học sinh phải nộp
1

Đơn xin nhập học

①Do chính học sinh ký tên
②Tên được viết bằng tiếng anh giống như trong hộ chiếu

2

Sơ yếu lý lịch

①Do chính học sinh ký tên
②Tên được viết bằng tiếng anh giống như trong hộ chiếu

3

Hộ chiếu nếu có

①Nộp bản phô tô các trang có chứa thông tin
②Các học sinh Nepal thì bắt buộc phải nộp

4

Giấy chứng minh nhân thân

①Nộp bản phô tô công chứng chứng minh thư nhân dân
②Đối với học sinh việt nam thì cho dù có hộ chiếu cũng vẫn phải nộp

5 Lý do nhập học

①Do chính học sinh ký tên
②Nộp bản nêu rõ lý do muốn học tiếng nhật và kế hoạch sau khi học xong trường tiếng nhật
③Trong trường hợp sau khi tốt nghiệp trường học cuối cùng mà quá 5 năm thì hãy nêu rõ và chi tiết mục đích học tiếng nhật và kế hoạch sau khi tốt nghiệp trường tiếng nhât.

6 Giấy xác nhận học tiếng nhật

①Tên trung tâm,địa chỉ,thông tin liên lạc,thời gian học cụ thể,1 tuần bao nhiêu giờ,cho đến hiện tại thì đã học được bao nhiêu giờ

7 Ảnh thẻ

①Dọc 4cm ngang 3 cm 10 tấm
②Ảnh chụp chính diện và không đội mũ,Không có bối cảnh(bao gồm cả bóng),Ảnh rõ nét,được chụp trong vòn 3 tháng

8

bằng tốt nghiệp và bản điểm trung học phổ thông

Học sinh trung quốc và đài loan thì nộp bản phô tô cũng được.còn học sinh việt nam,Nepal thì bản phô tô phải có công chứng và bản gốc

9 ằng tốt nghiệp và bản điểm cấp học cuối cùng

Học sinh trung quốc và đài loan thì nộp bản phô tô cũng được.còn học sinh việt nam,Nepal thì bản phô tô phải có công chứng và bản gốc

10

Trong trường hợp học sinh nhập học tiểu học trước lúc 5 tuổi hoặc sau 8 tuổi phải có giấy giải thích

11

Sau khi tốt nghiệp cấp học cuối cũng , nếu thời gian trống trên 1 năm thì hãy viết giấy giải thích

12

①Trong lúc đang đi học chính quy và đang đi làm mà song song đó vẫn đi học tiếng nhật thì hãy giải thích
②Nộp giấy xác nhận đang học hoặc đang đi làm

13

Hộ khẩu và chứng minh thư phô tô( Nếu là học sinh trung quốc thì nộp bàn công chứng)
Nộp theo giấy khai sinh

14

Giấy xác nhận nộp thuế và giấy xác nhận thu nhập (trong trường hợp tự bảo lãnh về học phí và phí inh hoạt)

15

Giấy xác nhận số dư tài khoản tên chính chủ(ngân hang có thể chuyển tiền ra nước ngoài)

 

Necessary documents
1

प्रवेश आवेदन (नामित फारम)

①आवेदकले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्दछ
②नाम आवेदन पासपोर्टको आधारमा भर्न सकिन्छ

2

बायोडाटा (तोकिएको फारम)

①आवेदकले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्दछ
②आवेदकको नाम वर्णमाला पत्रबाट भर्नु पर्छ।

3

पासपोर्ट (यदि छ भने)

①सबै प्रतिलिपि फाईलहरू प्रदान गर्नुपर्यो जुन व्यक्तिगत जानकारी उल्लेख गरिएको थियो
②नेपालीले पासपोर्ट बुझाउनु पर्छ

4

परिचयपत्र

①परिचयपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्नु पर्छ
②भियतनामी सन्दर्भमा, यद्यपि पासपोर्ट छ तर अझै परिचयपत्र बुझाउनु पर्छ

5 जापानी अध्ययनको लागि कारण र स्नातक पछि योजनाहरु (निर्दिष्ट फारम)

①आवेदकद्वारा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ
② जापानी भाषाको अध्ययनको कारण वा स्नातक पछि योजनाहरू बुझाउनु पर्छ
③यदि, आवेदन भर्खरको स्कूल ५ बर्ष भन्दा बढी स्नातक भएको छ, जापानी भाषा पढ्ने कारणको पत्र वा स्नातक पछि योजनाहरू स्पष्ट गर्नु पर्छ।

6 जापानी भाषा अध्ययन को प्रमाणन
証明書

①प्रमाणीकरणमा सबै जानकारीहरू उल्लेख गर्नु पर्दछ: जापानी केन्द्रको नाम, ठेगाना, सम्पर्क जानकारी, सिक्ने घण्टा / हप्ता र वर्तमानमा कति घण्टा समाप्त भएको थियो …

7 फोटो

①आवेदकको तस्बिरहरू (४.० सेमी x ३.० सेमी) १० प्रति
②फोटोहरू लागू गरेको महिना भित्र लिइएको हुनुपर्दछ र तिनीहरू सादा पृष्ठभूमिमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। आवेदक अगाडि सामना गर्नुपर्नेछ र टोपी वा टोपी लगाउनु हुँदैन। आवेदकको नाम र राष्ट्रियता प्रत्येक फोटोको पछाडि लेखिएको हुनुपर्दछ।

8

उच्च विद्यालय वा शैक्षिक ट्रान्सक्रिप्टबाट स्नातक प्रमाणपत्र

चिनियाँ र ताइवानले क्यारेक्टर / ट्रान्सफर प्रमाणपत्र बुझाउनु आवश्यक पर्दैन। भियतनामी केसमा, नेपालीले यो क्यारेक्टर / ट्रान्सफर सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्छ (प्रतिलिपि फाइल प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार थियो)

9 अन्तिम शैक्षिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक ट्रान्सक्रिप्ट को प्रमाणपत्र

चिनियाँ र ताइवानले अन्तिम शैक्षिक पृष्ठभूमि को प्रमाणपत्र पेश गर्न आवश्यक छैन
भियतनामी केसमा, नेपालीले अन्तिम शैक्षिक पृष्ठभूमिको यो प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्छ (प्रतिलिपि फाइल सार्वजनिक लेखाकार प्रमाणित गरिएको थियो)

10

यस अवस्थामा, आवेदकले ५ बर्ष उमेर ग्रेड र ८ बर्ष भन्दा माथि उमेरको प्राथमिक विद्यालयमा प्रवेश गर्दछ, आवेदकले कारण पत्र बुझाउनु पर्छ।

11

यस अवस्थामा, भर्खरको स्कूल स्नातक पछि १ बर्ष भन्दा बढी भएको छ, पत्र बुझाउनु पर्नेछ विशेष कारण र विवरणको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्नेछ।

12

①नामांकनको प्रमाणपत्र एकै समयमा आवेदक उच्च माध्यमिक विद्यालय वा विश्वविद्यालय र जापानी भाषा जान्छ भने, प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ जुन देखाउँदछ कि आवेदकले कसरी आफ्नो शैक्षिक दैनिक तालिका नियन्त्रण गर्दछ।
②रोजगार प्रमाणपत्र(कार्यालयको कार्याकाल,कामको कार्य तालीका )बुemfpनु पर्दछ।
③रोजगार प्रमाणपत्र (कार्यालयको कार्यकाल, काम कर्तव्यहरु) बुझाउनु पर्छ।

13

रोजगार कर्तव्य पारिवारिक रेजिष्टर वा परिचय पत्रको प्रमाणित (केसमा आवेदक चिनियाँ हो भने कृपया नोटेरियल डीड बुझाउनुहोस् जन्म प्रमाणपत्र बुझाइनेछ

14

यदि आवेदक स्वयं सहन स्कूल खर्च र बस्ने लागत को लागी, कृपया आय कर तिर्ने प्रमाणपत्र वा वार्षिक आयको प्रमाणपत्र पेश गर्नुहोस्।

15

बैंकि जानकारीका आवेदकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ, साथै, बैंक अफ ब्यालेन्स बुझाउनु पर्छ (कृपया बैंकमा खाता उपलब्ध गराउनुहोस् जहाँ पैसा ओभरसीमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ)

 

 

経費支弁者の提出書類(日本滞在中の学費・生活費)

経費支弁者は海外在住の場合
1 経費支弁者

経費支弁者本人が母国語で記入し、サインしてください。

2

申請者との関係証明書

①ネパール国籍の方の場合は、親族関係証明書を提出してください。
②ベトナム国籍の方の場合は、支弁者の身分証明書を提出してください。

3 在職証明書

①経費支弁者が会社員の場合は、企業登記簿の写しを提出してください。
②ベトナムの場合は、土地使用権証明書の写しを提出してください。

4 収入証明書

3年間以上の収入が記載されたものを提出してください。

5 納税証明書 納税証明書は税務署に発行されたものを提出してください。
6 預金残高証明書

海外送金可能の預金残高証明書を提出してください。
銀行指定の正式な用紙に銀行の住所、電話番号/Fax番号等が記載されたものを提出してください。

7 資金形成説明書

詳細に資金を形成したものを提出してください。(ベトナム国籍の方のみ)

経費支弁者は日本在住の場合
1 経費支弁書

必ず経費支弁者本人が記入してください。

2 在職証明書

自営業の方は営業許可書の写しを提出してください。

3 所得証明書

課税・納税証明書を提出してください。

4 預金残高証明書
5 出願者との関係証明書 家族関係証明書など
6 住民票

在日外国人の場合は、在留カードの写しを提出してください。

7 翻訳証明書

翻訳責任者の氏名・連絡先を記入ください。

 

These necessary documents should be submitted by supporter (living cost and tuition)

In the case the expense will be bear oversea
1 Letter of Paying Expenses

Need to fill out the form by mother language and will be signed by supporter

2

Certificate of Relationship

①In the case, the applicant is Nepali, have to submit the Certificate of Relationship
②In the case, the applicant is Vietnamese, have to submit the supporter of ID card

3 Certificate of Employment

①In the case, the supporter is staff and working at company need to provide the copy of a registration certificate

②In the case, the supporter is Vietnamese, need to be provide the copy of right of using land

4 Certificate of Annual Income

Need to provide the Certificate of Income for last three years.

5 Certificate of Income tax payment Need to be submit a certificate of income tax payment which is issued by tax office
6 Certificate of Bank balance

Please submit the certificate of Bank balance at the bank where can transfer the money oversea
Certificate must be written on letter head, and must include the address, phone number, fax number, the name of bank

7 Explanation of Funds Formation Process

Have to submit the justification which is mentioned the detailed the source of Funds (Only the Vietnamese need to submit)

In the case the supporter is living at Japan
1 Letter of Paying Expenses

Need to fill out the form and will be signed by supporter

2 Certificate of Employment

In the case, the supporter is running the business by self, please submit the Business permit.

3 Certificate of Annual Income

Have to submit the Certificate of Taxation from the source of income or certificate of Final Income Tax Return

4 Certificate of Bank balance
5 Certificate of Relationship Have to submit the Certificate of relationship
6 Certificate of Residence

In the case, the supporter is foreigner must to submit the Residence card.

7 Translation certificate

Need to submit the translation certificate which is mentioned the name and contact information.

 

Tài liệu được gửi bởi người hỗ trợ tài chính (học phí và chi phí sinh hoạt khi ở Nhật Bản)

Người trả chi phí cư trú ở nước ngoài
1 Người bảo lãnh

Do chính người bảo lãnh ký tên và viết bằng tiếng mẹ đẻ

2

Giấy tờ chứng minh quan hệ

①Nếu là quốc tịch Nepal thì hãy nộp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân
②Nếu là quốc tịch việt nam thì hãy nộp thêm cả chứng minh thư nhân dân

3 Giấy xác nhân công việc

①Người bảo lãnh là nhân viên công ty thì cần có bản phô tô của giấy đăng ký kinh doanh công ty đang làm việc
②Nếu làm nông nghiệp ở việt nam thì phải có giấy chứng nhận quyền sử hữu đất

4 Giấy xác nhận thu nhập

Nộp giấy xác nhận thu nhập 3 năm gần nhất

5 Giấy xác nhận nộp thuế Nộp giấy xác nhận nộp thuế do cục thuế cấp
6 Giấy xác nhận số dư tài khoản

Giấy xác nhận số dư của ngân hang có thể chuyển tiền ra nước ngoài
Mẫu chính thức của ngân hang có ghi địa chỉ , số điện thoại ,số Fax

7 Giấy giải thích hinh thành tài sản

Nêu rõ những khoản tiền tạo nên số tiền trong sổ ngân hang ( chỉ dành cho học sinh việt nam)

Nếu người trả chi phí sống ở Nhật Bản
1 Người bảo lãnh

Do chính người bảo lãnh ký tên và viết bằng tiếng mẹ đẻ

2 Giấy xác nhân công việc

Nếu tự kinh doanh thì nộp bản sao giấy phép kinh doanh

3 Giấy chứng nhận thu nhập

Nộp giấy xác nhận nộp thuế

4 Giấy xác nhận số dư tài khoản
5 Giấy chứng nhận mối quan hệ với người nộp đơn Giấy xác nhận quan hệ nhân thân
6 Thẻ thường trú

Nếu người bảo lãnh là người nước ngoài thì nộp bản phô tô thẻ lưu trú

7 Chứng chỉ dịch

Viết tên và thông tin liên lạc của người dịch hồ sơ

 

यी आवश्यक कागजातहरू समर्थक द्वारा पेश गर्नुपर्नेछ (जीवन लागत र शिक्षण)

यस अवस्थामा खर्च ओभरसी हुनेछ
1 भुक्तान खर्चको पत्र

मातृभाषाबाट फारम भर्नु आवश्यक छ र समर्थकले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ

2

सम्बन्धको प्रमाणपत्र

①यदि आवेदक नेपाली हो, सम्बन्धको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ
②यदि आवेदक भियतनामी हो, परिचय पत्रको समर्थक बुझाउनु पर्छ

3 रोजगार प्रमाणपत्र

①यदि समर्थक कर्मचारी हुन् र कम्पनीमा काम गरिरहेकाले दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्नु पर्छ
②यदि समर्थक भियतनामी हो, जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रतिलिपि प्रदान गर्न आवश्यक छ

4 वार्षिक आयको प्रमाणपत्र

पछिल्ला तीन बर्षको लागि आय प्रमाणपत्र प्रदान गर्न आवश्यक छ।

5 आयकर भुक्तानी प्रमाणपत्र कर कार्यालयबाट जारी गरिएको आयकर भुक्तानीको प्रमाणपत्र पेश गर्नु आवश्यक छ
6 बैंक ब्यालेन्सको प्रमाणपत्र

कृपया बैंक ब्यालेन्सको प्रमाणपत्र बुझाउनुहोस् जहाँ बैंकमा पैसा ओभरसी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ प्रमाणपत्र पत्र हेडमा लेखिएको हुनुपर्दछ, र ठेगाना, फोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर, बैंकको नाम समावेश गर्नुपर्दछ

7 कोष गठन प्रक्रिया को विवरण

विस्तृत कोष स्रोत (पेश गर्न मात्र भियतनामी आवश्यकता) उल्लेख गरिएको छ जो औचित्य पेश गर्न

यस्तो अवस्थामा समर्थक जापानमा बस्छन
1 भुक्तान खर्चको पत्र

फारम भर्नु आवश्यक छ र समर्थकले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ

2 रोजगार प्रमाणपत्र

यस अवस्थामा , समर्थक आफैंले व्यवसाय चलाउँदैछ, कृपया व्यापार अनुमति दिनुहोस्।

3 वार्षिक आयको प्रमाणपत्र

आयको स्रोत वा अन्तिम आयकर फिर्ताको प्रमाणपत्रबाट करको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ

4 बैंक ब्यालेन्सको प्रमाणपत्र
5 सम्बन्धको प्रमाणपत्र सम्बन्धको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ
6 निवास प्रमाणपत्र

यदि समर्थक विदेशी हो निवास स्थान बुझाउनु पर्छ।

7 अनुवाद प्रमाणपत्र

अनुवाद प्रमाणपत्र पेश गर्न आवश्यक पर्दछ जुन नाम र सम्पर्क जानकारी उल्लेख गरिएको छ।

 

「ホームページを見た」
と必ずお伝えください。

お話がスムーズに進みます。

0859-21-0505