MENU

コースのご紹介3

| 米子国際ビジネスカレッジ

コースのご紹介3 course 3 | Khóa 3 | पाठ्यक्रम 3

日本在住の外国人の方(「家族滞在」「定住者」など在留資格をお持ちの外国人の方)
Regarding to the Foreigner who is living at Japan with kind of Visa status: Independent Visa,
Permanent residency Visa, etc…, please refer detailed the tuitions and conditions as below:

Dành cho những học sinh hiện đang sống tại nhật bản (những học sinh có tư cách lưu trú là Định cư, sống cùng gia đình)

विदेशीको सम्बन्धमा जो जापानमा भिसाको प्रकारको साथ बसिरहेका छन्: स्वतन्त्र भिसा,
स्थायी रेसिडेन्सी भिसा, आदि … कृपया तल दिईएको अनुसार विस्तृत ट्यूशन्स र सर्तहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्:

消費税は別除頂戴致します

コース名 2年コース 1.5年コース
内訳項目 1年目 2年目 1年目 2年目
入学金 20,000 円 20,000円
授業料 500,000 円 500,000 円 500,000 円 250,000円
教材費 20,000 円 20,000 円 20,000 円 10,000円
実習費 20,000 円 20,000 円 20,000 円 10,000円
合計 560,000円 540,000円 540,000円 270,000円

応募条件

在留資格(家族滞在や定住者など)をお持ちの外国人の方

必要書類

① 在留カード、パスポートの写し
② 住民票の原本

 

Course 2 years course 1.5 years course
Items Second year Second year Second year Second year
Admission fee 20,000 Yen 20,000 Yen
Tuition 500,000 Yen 500,000 Yen 500,000 Yen 250,000 Yen
Text book 20,000 Yen 20,000 Yen 20,000 Yen 10,000 Yen
Practice fee 20,000 Yen 20,000 Yen 20,000 Yen 10,000 Yen
Total 560,000 Yen 540,000 Yen 540,000 Yen 270,000 Yen

Conditions

Independent Visa, Permanent residency Visa, Foreigner who is living at Japan…

Necessary documents

① Residence Card, Passport (Copy file)
② Certificate of Residence (Original file)

 

Tên khóa học Khóa học 2 năm Khóa học 1,5 năm
Mục chia nhỏ Năm thứ nhất Năm thứ 2 Năm thứ nhất Năm thứ 2
Phí nhập học 20,000 yên 20,000 yên
Học phí 500,000 yên 500,000 yên 500,000 yên 250,000 yên
Chi phí vật liệu 20,000 yên 20,000 yên 20,000 yên 10,000 yên
Chi phí thực tế 20,000 yên 20,000 yên 20,000 yên 10,000 yên
Tổng cộng 560,000 yên 540,000 yên 540,000yên 270,000 yên

Điều kiện ứng dụng

Người nước ngoài có tư cách lưu trú (Gia đình và thường trú nhân)

Tài liệu cần thiết

① Thẻ lưu trú, Bản sao hộ chiếu
② Giấy xác nhận cư trú bản gốc

 

कोर्स बर्ष कोर्स १.५ बर्ष कोर्स
ट्यूशन पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष
आवेदन शुल्क 20,000 येन 20,000 येन
भर्ना शुल्क 500,000 येन 500,000 येन 500,000 येन 250,000 येन
ट्यूशन 20,000 येन 20,000 येन 20,000 येन 10,000 येन
पाठ्यपुस्तक 20,000 येन 20,000 येन 20,000 येन 10,000 येन
जम्मा 560,000 येन 540,000 येन 540,000 येन 270,000 येन

सर्तहरू

स्वतन्त्र भिसा, स्थायी रेसिडेन्सी भिसा, विदेशमा जापानमा बसोबास गरिरहेका

आवश्यक कागजातहरू

①निवास कार्ड, पासपोर्ट (प्रतिलिपि फाइल) ②निवास प्रमाणपत्र (मूल फाइल)

「ホームページを見た」
と必ずお伝えください。

お話がスムーズに進みます。

0859-21-0505